Kolejny audyt systemu zarządzania jakością ISO zakończony sukcesem

W grudniu 2013 roku odbył się w firmie Suncode coroczny audyt systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001.

Zewnętrzny audyt jakości przeprowadza się w celu wykonania niezależnej i bezstronnej oceny przebiegu procesów w organizacji. Audytor w trakcie spotkania analizuje mocne i słabe strony procesów. Analiza ta pozwala na wyciągnięcie wniosków, które pozwolą na wprowadzenie zmian doskonalących organizację. Audyt to także ocena zgodności z kryteriami i normami.

Audyt nadzoru w firmie Suncode wykonany został przez Polskie Centrum Certyfikacji. Audyt został zakończony sukcesem, po raz kolejny potwierdził stosowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania jakością zgodnych z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001. Ważność certyfikatu systemu zarządzania jakością uległa przedłużeniu na kolejny rok. Wdrożony system zarządzania jakością zobowiązuje Nas do ciągłego podwyższania poziomu jakości oferowanych produktów i usług.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że system zarządzania jakością firmy Suncode jest odzwierciedlony w systemie Plus Workflow w formie elektronicznej.