Zmiana formy prawnej działalności SUNCODE

Niniejszym uprzejmie informujemy, iż spółka cywilna SUNCODE s.c. zakończyła procedurę przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności w spółkę komandytową i dalsze zmiany ustrojowe realizowane na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

W dniu 1 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS spółki komandytowej, w którą przekształciła się prowadzona przez nas spółka cywilna.  W związku z powyższym Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: SUNCODE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z dyspozycją art. 553 ksh spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem.  Mając powyższe na uwadze, spółka komandytowa z dniem 1 sierpnia 2018 roku wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki podmiotu przekształcanego powstałe przed dniem przekształcenia i związane z zawartymi umowami.

W tym stanie rzeczy:

  1. faktury realizowane od dnia 1 sierpnia 2018 roku będą wystawiane przez spółkę i na spółkę komandytową, która posługuje się tymi samymi numerami NIP i REGON, jakimi posługiwała się spółka cywilna przed przekształceniem; dodatkowo spółka uzyskała numer KRS,
  2. wszelkie uzgodnienia handlowe i finansowe pozostają w mocy i będę realizowane przez spółkę przekształconą (nie ma konieczności podpisania aneksów do umów zawartych przed dniem przekształcenia).

Jednocześnie przepraszamy za uciążliwości po Państwa stronie powstałe w wyniku dokonywanych zmian ustrojowych i wyrażamy nadzieję na dalszy rozwój współpracy.