ISO 9001

Suncode - Certyfikat ISO:9000
Suncode – Certyfikat ISO:9000

Nasza firma wdrożyła i certyfikowała system zapewnienia jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie sprzedaży, wytwarzania oprogramowania, doradztwa, wdrażania systemów informatycznych oraz ich serwisu w przedsiębiorstwach klientów. Jednostką certyfikującą jest Polskie Centrum Certyfikacyjne. Poniżej przedstawiamy politykę jakości Naszej firmy.

Suncode w swoim segmencie rynkowym jest wiodącą w Polsce firmą dostarczającą i wdrażającą najnowocześniejsze systemy informatyczne zarządzania dokumentami i procesami w przedsiębiorstwie oraz świadcząca usługi doradcze w tym zakresie. Spółka kładzie szczególny nacisk na kompleksową i profesjonalną obsługę kontrahentów, uwzględniając wymagania prawne, społeczne, organizacyjne i finansowe naszych partnerów i klientów. Suncode realizuje usługi zgodnie z potrzebami klientów od momentu sprzedaży, projektowania, wytwarzania, wdrożenia aż do serwisu oraz zapewnia wysoki poziom zadowolenia klientów przy ciągłym doskonaleniu naszej wzajemnej współpracy. Najistotniejszą wartością firmy są ludzie – profesjonalny zespół specjalistów różnych dziedzin dla których praca w Suncode umożliwia realizację i rozwój własnych zainteresowań zawodowych. Nadrzędnym celem jest stały rozwój Spółki, procesów i usług, by sprostać stawianym wymaganiom oraz systematycznie zwiększać wartość firmy m.in. poprzez racjonalne zwiększanie ilości klientów i sprawne zaspokajanie ich potrzeb.

Priorytety oraz kierunki działania Spółki zostały określone poprzez następujące cele strategiczne.

  • Podwyższanie wartości Spółki w obszarze ekonomicznym, społecznym, organizacyjnym oraz technologicznym.
  • Opracowanie, wdrożenie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.
  • Satysfakcja klientów wyrażająca się w podniesieniu efektywności przedsiębiorstwa klienta.
  • Ciągłe podnoszenie świadomości naszych pracowników w zakresie ustalonych celów, wymagań odnośnie SZJ, procesów i realizowanych usług.
  • Optymalizacja działalności spółki poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych.

Aby zrealizować wyżej wymienione cele, wdrożyliśmy system zarządzania jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009, którym zarządza Pełnomocnik ds. Jakości. Zarząd Spółki zobowiązuje się zapewnić niezbędne środki dla realizacji opracowanej polityki jakości oraz celów z niej wynikających. Polityka Jakości jest znana wszystkim pracownikom Spółki.