Proces wniosku kredytowego

System Plus Workflow znajduje zastosowanie w Bankach, odzwierciedlając kluczowe procesy biznesowe Banku. Jednym z takich procesów realizowanych przez Bank jest proces obsługi wniosku kredytowego. Plus Workflow umożliwia znaczące skrócenie czasu udzielenia kredytu co jest niezwykle istotne w kształtowaniu korzystnej pozycji konkurencyjnej Banku.

Czas udzielenia kredytu przez Bank jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie rynkowym danego produktu kredytowego (zwłaszcza w zakresie kredytów konsumpcyjnych). Jednak, skracanie procesu udzielenia kredytu przy zachowaniu odpowiedniej jego oceny jest dużym wyzwaniem organizacyjnym. Znakomite wsparcie tego procesu oferuje Plus Workflow – system zarządzania procesami umożliwiający odzwierciedlenie procesu akceptacji kredytu (wniosek kredytowy) oraz akceptacji i opracowania umowy kredytowej.

Proces obsługi wniosku kredytowego posiada kilka źródeł. Może zostać on uruchomiony poprzez wypełnienie elektronicznego wniosku kredytowego na stronie internetowej Banku przez pośrednika bankowego czy przez klienta końcowego, poprzez wypełnienie elektronicznego wniosku kredytowego przez pracownika oddziału Banku lub poprzez zeskanowanie papierowego i podpisanego przez klienta wniosku kredytowego. Dodatkowo do elektronicznego wniosku kredytowego dołączane zostają zeskanowane dokumenty wymagane przez Bank (np. dowód osobisty). Na tej podstawie automatycznie uruchamiany zostaje proces wniosku kredytowego, który zgodnie z zaprojektowaną wcześniej mapą procesu podlega akceptacji, ocenie ryzyka bankowego, weryfikacji klienta, a także wygenerowaniu szeregu dokumentów wewnętrznych. Ostatnim etapem procesu jest ocena wniosku kredytowego przez Komitet i odrzucenie bądź przyznanie kredytu i poinformowanie o decyzji zainteresowane osoby. W systemie Plus Workflow automatycznie wygenerowany zostaje gotowy wniosek kredytowy z adnotacjami i warunkami bankowymi dla klienta końcowego. Cały proces może trwać zaledwie kilkanaście minut. Ponadto, na podstawie zaakceptowanego procesu wniosku kredytowego uruchomiony może zostać proces opracowania umowy kredytowej dla klienta zawierającej wszystkie dane znajdujące się na wcześniej utworzonym wniosku kredytowym

W procesie tym wykorzystywane są tzw. „automatyczne zadania” systemu Plus Workflow, które wykonują stosowne obliczenia na wniosku kredytowym, a także pobierają dane udostępnione przez system Bankowy, a także inne, zewnętrzne źródła danych. Plus Workflow może być „sprzęgnięty” z portalem korporacyjnym Banku, w celu ujednolicenia interfejsu użytkownika dla Banku.

Plus Workflow w zastosowaniu dla kluczowych procesów bankowych jest niezwykle efektywnym narzędziem informatycznym decydującym o przewadze konkurencyjnej, znacznie usprawniając najważniejsze procesy i działania realizowane w Banku, całkowicie je automatyzując i standaryzując – ostateczną decyzję podejmuje jednak człowiek.